Regulamin

Regulamin

Regulamin określa warunki współpracy między serwisem konsol i laptopów zwanym dalej serwisem a klientem zwanym w dalszej części zleceniodawcą, w zakresie napraw konsol, laptopów lub innego sprzętu oddanego so serwisu. Akceptacja poniższego regulaminu jest dobrowolne, lecz niezbędna do przyjęcia sprzętu oraz wykonania usługi serwisowej dla zleceniodawcy.


 • Zgłoszenie zlecenia naprawy RMA:
  • warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest wypełnienie przez Klienta zgłoszenia serwisowego, które można dokonać:
   • osobiście w Serwisie w momencie oddania sprzętu doprzyjęcia,
   • wypełniając zgłoszenie serwisowe w zakładce “Zgłoszenie RMA” 
   • pobierając zgłoszenie ze strony Serwisu i przesłanie wraz ze sprzętem na adres Serwisu,
   • telefonicznie odpowiadając na pytania konsultanta
  • Po akceptacji zgłoszenia RMA Serwis wydaje klientowi dokument “Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do Serwisu”, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu.
  • Serwis nie wystawia duplikatów “Potwierdzenia przyjęcia sprzętu do Serwisu
 • Transport sprzętu do serwisu:
  • sprzęt przekazywany do serwisu należy wysyłać na adres (ul. Dworska 26, 41-200 Sosnowiec) po wcześniejszym zgłoszeniu.
  • sprzęt wysyłany w usłudze Door-to-Door należy odpowiednio zapakować i zabezpieczyć aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia podczas transportu,
  • w przypadku niewłaściwego przygotowania przesyłki klient ponosi ryzyko ewentualnego uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu,
  • w zależności od wybranej formy transportu Klient wyraża zgodę na zawarcie w jego imieniu zlecenia na wykonanie usługi transportowej u wybranego wybranego przez serwis spedytora,
  • w przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia , serwis odeśle sprzęt w zamiennym opakowaniu o czym klient zostanie poinformowany , koszty opakowania w wysokości 20 zł ponosi klient,
  • wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem Spedytora są ubezpieczone do kwoty 5 000 zł,
  • w przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa kwotę ubezpieczenia klient powinien powiadomić o tym Serwis w celu ewentualnego podniesienia kosztów ubezpieczenia,
 • Odbiór sprzętu z serwisu:
  • o terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit, klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail, wiadomością tekstową SMS lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.
  • sprzęt można odebrać osobiście w serwisie po okazaniu “Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do Serwisu”. Sprzęt wydawany jest wyłącznie po okazaniu potwierdzenia lub za pośrednictwem Kuriera wysyłany jest na wskazany wcześniej adres.
  • w przypadku usługi “Door-to-Door” sprzęt wysyłamy do klienta na adres podany w zgłoszeniu serwisowym.
   • Klient ma prawo do sprawdzenia przesyłki w momencie odbierania sprzętu, a w przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki lub uszkodzenia należy sprawdzić stan sprzętu w obecności kuriera
   • w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości należy wspólnie z kurierem sporządzić stosowny protokół oraz wykonać zdjęcia dokumentujące uszkodzenie a następnie zgłosić zaistniały fakt do serwisu,
   • jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera pomimo braku śladów uszkodzenia opakowania, również należy sporządzić protokół szkody
  • w przypadku nieodebrania sprzętu w terminie 14 dni od daty zakończenia naprawy serwis naliczy opłatę magazynowa w wysokości 3 zł. brutto za każdy następny dzień. Brak skutecznego poinformowania o zakończeniu zlecenie nie będącego winą serwisu (np. zły nr telefonu, bądź nieodbieranie telefonu, brak kontaktu mailowego itp.) nie zwalnia z dodatkowej opłaty magazynowej.
  • opłata magazynowa będzie naliczana przez kolejnych 60 dni, po tym terminie sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego Serwis nabywa go przez jego objęcie w posiadanie samoistne,
 • Naprawa sprzętu:
  • o ile wcześniej nie ustalono inaczej serwis wykona wycenę naprawy w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia uszkodzonego sprzętu do serwisu,
  • serwis dokłada wszelkich starań aby naprawa uszkodzonego sprzętu została wykonana w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia wydania diagnozy,
  • w przypadku wyniknięcia nieprzewidzianych komplikacji takich jak np. wykryte inne od zgłoszonych lub ukryte usterki, czy niedostępność podzespołów, serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy od 14 do 60 dni roboczych po wcześniejszym poinformowaniu Klienta.
  • w przypadku gdy dostarczony sprzęt był rozbierany (np. wcześniejsze naprawy , ślady zalania i korozji, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja lub naruszenie konstrukcji) serwis zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat bądź też zmiany warunków naprawy , wydłużenia lub odstąpienia od naprawy (po wcześniejszym poinformowaniu Klienta).
  • w przypadku rezygnacji naprawy przez jedną ze stron, zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy oraz ewentualnej przesyłki (zgodnie z aktualnymi cenami przewoźnika).
  • serwis nie odpowiada za dane zawarte na nośnikach dołączonych do wysyłanego sprzętu, oraz ich utratę lub uszkodzenie.
  • mimo dołożenia wszelkich starań przez serwis stan wizualny lub techniczny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w toku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw (np. ukryte uszkodzenia ujawnione dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania w.w. czynności. Serwis nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa zleceniodawca.
 • Gwarancja i reklamacje
  • długość okresu gwarancyjnego jest zależna od rodzaju wykonanej usługi i jest wyszczególniony na wystawionej przez serwis karcie gwarancyjnej. W przypadku gdy sprzęt nosi znamiona wcześniejszych ingerencji, serwis zastrzega sobie prawo do zmiany okresu gwarancyjnego.
  • gwarancja obejmuje wyłącznie zakres wykonywanych usług oraz elementy użyte do nich.
  • gwarancja nie obejmuje innych usterek powstałych w trakcie trwania gwarancji na daną usługę lub element.
  • w przypadku wystąpienia innej usterki niż zgłoszona reklamacyjne, zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnej naprawy. W przypadku rezygnacji z naprawy, zleceniodawca sprzętu zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy oraz ewentualnej przesyłki (zgodnie z aktualnymi cenami przewoźnika).
  • w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb gwarancyjnych lub innych zabezpieczeń serwisu przed ingerencją osób trzecich serwis zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji.
  • jeśli w trakcie trwania okresu gwarancji ta sama usterka będzie naprawiana więcej niż 3 razy w ramach reklamacji, zleceniodawcy przysługuje prawo do zwrotu kosztów za naprawę, pomniejszonych o koszty przesyłki.
  • Serwis realizuje naprawy reklamacyjne w terminie od 7 do 21 dni roboczych od momentu dostarczenia sprzętu do serwisu. 
  • po naprawie gwarancyjnej okres gwarancji jest przedłużany o czas pobytu sprzętu w serwisie w ramach naprawy gwarancyjnej.
  • w szczególnych przypadkach, serwis może dołączyć do powyższych warunków gwarancyjnych osobne załączniki, które obowiązują jednocześnie z powyższymi warunkami i tworzą z nimi jednolitą całość.
  • Klient ponosi koszty wysyłki do serwisu natomiast koszty wysyłki do klienta pokrywa serwis.
  • Gwarancja nie obejmuje:
   • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.),
   • uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,
   • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Klienta,
   • przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie),
   • części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu,
   • części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem.
 • Odpowiedzialność Klienta:
  • Klient poświadcza, że jest właścicielem powierzonego do serwisu sprzętu i nie rości sobie praw do niego żadna inna osoba trzecia.
  • Klient ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
  • Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
  • Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
  • Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
  • Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z budowy i działania nowoczesnego sprzętu komputerowego , który wykonany jest w technologii SMD i BGA a co za tym idzie w procesie diagnostyki objaw może się przekształcić ze względu na np (zimny lut pod układem BGA) 
 • Postanowienia końcowe:
  • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
  • Każdy Klient oddający sprzęt komputerowy do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin