Regulamin

Regulamin

Regulamin określa warunki współpracy między serwisem konsol i laptopów zwanym dalej serwisem a klientem zwanym w dalszej części zleceniodawcą, w zakresie napraw konsol, laptopów lub innego sprzętu oddanego so serwisu. Akceptacja poniższego regulaminu jest dobrowolne, lecz niezbędna do przyjęcia sprzętu oraz wykonania usługi serwisowej dla zleceniodawcy.


 • Zgłoszenie zlecenia naprawy RMA:
  • warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest wypełnienie przez Klienta zgłoszenia serwisowego, które można dokonać:
   • osobiście w Serwisie w momencie oddania sprzętu do przyjęcia,
   • wypełniając zgłoszenie serwisowe w zakładce “Zgłoszenie RMA” 
   • pobierając zgłoszenie ze strony Serwisu i przesłanie wraz ze sprzętem na adres Serwisu,
   • telefonicznie odpowiadając na pytania konsultanta
  • Po akceptacji zgłoszenia RMA Serwis wydaje klientowi dokument “Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy” zwany również rewersem, 
  • Serwis nie wydaje duplikatów rewersu i nie odpowiada za ewentualne skutki zagubienia rewersu. Rewers jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu.
 • Transport sprzętu do serwisu:
  • sprzęt wysyłany do naprawy należy dostarczyć do najbliższego punku odbioru lub Centrum Serwisowego po wcześniejszym zgłoszeniu.
  • sprzęt wysyłany w usłudze Door-to-Door należy odpowiednio zapakować i zabezpieczyć aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia podczas transportu,
  • w przypadku niewłaściwego przygotowania przesyłki klient ponosi ryzyko ewentualnego uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu,
  • w zależności od wybranej formy transportu Klient wyraża zgodę na zawarcie w jego imieniu zlecenia na wykonanie usługi transportowej u wybranego wybranego przez serwis spedytora,
  • w przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia , serwis odeśle sprzęt w zamiennym opakowaniu o czym klient zostanie poinformowany , koszty opakowania w wysokości 20 zł ponosi klient,
  • wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem Spedytora są ubezpieczone do kwoty 5 000 zł,
  • w przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa kwotę ubezpieczenia klient powinien powiadomić o tym Serwis w celu ewentualnego podniesienia kosztów ubezpieczenia,
 • Odbiór sprzętu z serwisu:
  • o terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit, klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail, wiadomością tekstową SMS lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.
  • sprzęt można odebrać osobiście w serwisie po okazaniu "Rewersu". Sprzęt wydawany jest wyłącznie po okazaniu rewersu lub za pośrednictwem Kuriera wysyłany jest na wskazany wcześniej adres.
  • w przypadku usługi “Door-to-Door” sprzęt jest wysyłamy do klienta na adres podany w zgłoszeniu serwisowym przy czym:
   • Klient ma prawo do sprawdzenia przesyłki w momencie odbierania sprzętu, a w przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki lub uszkodzenia należy sprawdzić stan sprzętu w obecności kuriera
   • w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości należy wspólnie z kurierem sporządzić stosowny protokół oraz wykonać zdjęcia dokumentujące uszkodzenie a następnie zgłosić zaistniały fakt do serwisu,
   • jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera pomimo braku śladów uszkodzenia opakowania, również należy sporządzić protokół szkody
  • w przypadku nieodebrania sprzętu w terminie 14 dni od daty zakończenia naprawy serwis naliczy opłatę magazynowa w wysokości 5 zł. brutto za każdy następny dzień magazynowania doliczaną opłaty za wykonaną usługę serwisową. Jeżeli kwota magazynowania wraz z kwotą usługi przekroczy rzeczywistą wartość oddanego sprzętu klienta, zostanie on zutylizowany.
  • Warunkiem odbioru sprzętu w okresie naliczania opłaty za magazynowanie jest poinformowanie o chęci odbioru sprzętu minimalnie 3 dni przed odbiorem , co wynika z konieczności dostarczenia sprzętu z zewnętrznego magazynu oraz uregulowanie całości naliczonej opłat obliczonych na preferowany dzień odbioru.
  • Brak skutecznego poinformowania o zakończeniu zlecenie nie będącego winą serwisu (np. zły nr telefonu, bądź nieodbieranie telefonu, brak kontaktu mailowego itp.) nie zwalnia z dodatkowej opłaty magazynowej.
 • Naprawa sprzętu:
  • o ile wcześniej nie ustalono inaczej serwis wykona wycenę naprawy w terminie do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia uszkodzonego sprzętu do serwisu,
  • serwis dokłada wszelkich starań aby naprawa uszkodzonego sprzętu została wykonana w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia wydania diagnozy, do czasu naprawy nie wlicza się dni świątecznych, sobót i niedziel oraz czasu transportu sprzętu w obie strony. Jako początkową datę naprawy sprzętu przyjmuje się datę zatwierdzenia czasu i kosztów naprawy przez Klienta.
  • w przypadku wyniknięcia nieprzewidzianych komplikacji takich jak np. wykryte inne od zgłoszonych lub ukryte usterki, czy niedostępność podzespołów, serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy od 15 do 60 dni roboczych po wcześniejszym poinformowaniu Klienta.
  • w przypadku gdy dostarczony sprzęt był rozbierany (np. wcześniejsze naprawy , ślady zalania i korozji, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja lub naruszenie konstrukcji) serwis zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat bądź też zmiany warunków naprawy , wydłużenia lub odstąpienia od naprawy (po wcześniejszym poinformowaniu Klienta).
  • w przypadku rezygnacji naprawy przez jedną ze stron, zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów serwisowych w wysokości 50 zł oraz ewentualnej przesyłki (zgodnie z aktualnymi cenami przewoźnika).
  • serwis nie odpowiada za dane zawarte na nośnikach dołączonych do wysyłanego sprzętu, oraz ich utratę lub uszkodzenie.
  • mimo dołożenia wszelkich starań przez serwis stan wizualny lub techniczny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w toku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw (np. ukryte uszkodzenia ujawnione dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania w.w. czynności. Serwis nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa zleceniodawca.
  • Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nie naprawionego sprzętu w  odmiennym od zgłoszonych w zleceniu objawach lub stanie. Wynika to z budowy i działania nowoczesnego sprzętu elektronicznego, który wykonany jest w min. technologii SMD i BGA a co za tym idzie w procesie diagnostyki objaw może się przekształcić ze względu na np (zimny lut pod układem BGA) na co serwis nie ma wpływu.
 • Gwarancja i reklamacje
  • długość okresu gwarancyjnego jest zależna od rodzaju wykonanej usługi i jest wyszczególniony na wystawionej przez serwis karcie gwarancyjnej lub plomby naklejonej bezpośrednio na sprzęcie.
  • W przypadku gdy sprzęt nosi znamiona wcześniejszych ingerencji, serwis zastrzega sobie prawo do zmiany okresu gwarancyjnego.
  • gwarancja obejmuje wyłącznie zakres wykonywanych przez serwis usług oraz elementy użyte na ich potrzeby.
  • gwarancja nie obejmuje innych usterek powstałych w trakcie trwania gwarancji na daną usługę serwisową lub element.
  • w przypadku wystąpienia innej usterki niż zgłoszona reklamacyjne, zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnej naprawy. W przypadku rezygnacji z naprawy, zleceniodawca sprzętu zobowiązany jest do pokrycia kosztów serwisowych oraz ewentualnej przesyłki (zgodnie z aktualnymi cenami przewoźnika).
  • w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb gwarancyjnych lub innych zabezpieczeń serwisu przed ingerencją osób trzecich serwis zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji.
  • jeśli w trakcie trwania okresu gwarancji ta sama usterka będzie naprawiana więcej niż 3 razy w ramach reklamacji, zleceniodawcy przysługuje prawo do zwrotu kosztów za naprawę, pomniejszonych o koszty przesyłki.
  • Serwis realizuje naprawy reklamacyjne w terminie od 7 do 21 dni roboczych od momentu dostarczenia sprzętu do serwisu. 
  • po naprawie gwarancyjnej okres gwarancji jest przedłużany o czas pobytu sprzętu w serwisie w ramach naprawy gwarancyjnej.
  • w szczególnych przypadkach, serwis może dołączyć do powyższych warunków gwarancyjnych osobne załączniki, które obowiązują jednocześnie z powyższymi warunkami i tworzą z nimi jednolitą całość.
  • Klient ponosi koszty dostarczenia reklamowanego sprzętu do serwisu natomiast koszty wysyłki zwrotnej do klienta pokrywa serwis.
  • Gwarancja nie obejmuje:
   • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.),
   • uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,
   • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Klienta,
   • przypadków losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji (np. zalanie, pożar, przepięcie),
   • części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu,
   • części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące upoważnionym serwisem.
 • Odpowiedzialność:
  • Klient poświadcza, że jest właścicielem powierzonego do serwisu sprzętu i nie rości sobie praw do niego żadna inna osoba trzecia.
  • Klient ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
  • Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę mogącą wystąpić w procesie naprawy.
  • Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy a nie zgłoszone podczas przyjęcia odpowiada zlecający.
  • Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
 • Postanowienia końcowe:
  • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
  • Każdy Klient oddający sprzęt komputerowy do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin w całości.